Mga batan-ong Lumad isip tigpanalipod sa ekolohikanhong mga gasa

Karun ang selebrasyon sa Sagradong Katawhan, Sagradong Kayutaan, ug kami, mga batan-ong lumad dinhi sa Bendum sa amihanang bahin sa Mindanaw sa nasud sa Pilipinas, nagkahiusa sa paghatag imahe kung giunsa namo pagtan-aw ang among mga kaugalingon isip tigpanalipod sa among yutang kabilin ug ang mga gasa niini.

Makita niining imahe ang pipila ka mga nagka-lain-laing matang sa dahon sa kalasangan nga mokabat sa usa ka gatos ug kalim-an (150) ka mga klase. Lakip niining mga dahona ang mga “pioneer species”, mga unang kahoy nga miturok sa mga yuta human sa pagpamutol kaniadto. Kini sila mao ang unang gutlo sa pagbalik sa kinabuhi sa lasang. Ug adunay mga dahon nga gikuha gikan sa kawhaan (20) ka “Pillar Species” nga naghatag og istraktura ngadto sa labong na nga lasang. Tunga-tunga niini mao ang mga dahon nga gikan sa “filler species” nga bisan dili mao ang kinahulmahan sa kalasangan adunay dakong kalambigitan sa kinatibuk-ang hulagway niini.

Ang mga punoan nag-representar sa among pakiglambigit, pakighiusa, mga lihok pinasikad sa Laudato Si’, pakig-inambitay uban sa mga kabatan-onan diha sa mga nagkadaiyang kalihokan, malamboong kaamgohan sa among responsibildad, pagkamapasalamaton ug pagka-yano, ug among mga pag-ampo. Kini mao ang naghugpong ug naglig-on kanamo. Pinaagi sa programa nga Youth Work Experience (YWE), among gipaningkamotan nga mabalik pag-usab ang kanhing kinabuhi ug ka-abunda sa apektadong bahin sa lasang.

Sa milabay nga tuig, kami nakapabuhi og unom ka gatos (600) nga “pillar” ug “filler” species sa luna nga aduna nay “pioneer species”. Ug magpadayon kami sa pag-atiman niining mga kahoya panahon sa ting-init. Ang among mga kasinatian sa pag panalipod sa kalasangan, kayutaan, katubigan, kakahuyan, kabukiran, kalanggaman – tanan anaa sa Pantaron Range – gidasig sa among Lumadnong gigikanan. Kini nga gigikanan mao ang among kultura, komunidad, ug kinaiyahan – nga tinubdan sa among pagkinabuhi, mga pagkaon, ug among kinabuhi, uban niini ang among mga pasalamat, among mga damgo, ug sa among pagpadayon sa panaw.

Ang uban kanamo karon nagpadayon sa among pag-tuon isip high school students pinaagi sa modular learning. Ang pipila nagatuon og Learning Facilitation and Peace Leadership pinaagi sa online learning sa Jesuit World Wide Learning Program.

Buot namong ipaabot ang among mga tingog duyog sa tingog sa ubang kabatan-onan sa tibuok kalibutan sa pagpangita og tinud-anay ug maundanong kalampusan sa COP26 climate negotiations nga napadaplin sa milabay nga lima ka tuig. Kami naga handom sa kabag-ohan ug naga paningkamot nga maipadayag ang among mga tingog sa pagsuporta sa tinud-anay nga kabag-ohan. Kami nagpadayon sa pag puyo diha sa kahiusahan uban sa komunidad sa kakahuyan, kalasangan, ekolohikanhong sistema ug sa nagka lain-laing hulagway sa kayutaan sa Asia-Oceania diin kami kabahin. Diha sa among pagpaningkamot sa pagbalik sa kinabuhi sa kalasangan, kami nangandoy nga ang mga kabatan-onan makabaton og buhing paglaom nga makahatag og kaugmaon sa mga musunod nga henerasyon.

Kami naga pasalamat sa inyong pag-pakig uban kanamo sa among selebrasyon sa Sagradong Katawhan, Sagradong Kayutaan.

2 Comments

 1. Aileen Ong

  to whom shall we write an invitation letter for consultation?

  Reply
  1. APC Admin (Post author)

   Hi Ms Aileen Ong. Please address your letter to our Executive Director, Pedro Walpole SJ (pedro@apc.essc.org.ph), and kindly cc Ms Sylvia Miclat in Manila (sylviamiclat@essc.org.ph) as the work is in the uplands with limited mobile and Internet. Thank you.

   Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe to the APC newsletter