Upper Pulangi youth: Unsa mahitungod ang pakigbisog alang sa klima?

Alang sa mga kabatanon-an sa Ulohang bahin sa Pulangi, kabahin sa ilang pagkinabuhi ang pakig-bisog alang sa klima (climate action) diha sa ilang pakig-duyog sa katilingban ug pagpangulo sa pagdumala sa kalasangan ug kapanguhaan sa tubig diha sa ilang yutang kabilin.

Ang mga eksena sa bidyu kinuha sa ilang mga klase sa APC diin sila naghisguthisgut ug namalandong mahitungod sa epekto sa pagbag-o sa klima (climate change) ngadto sa ilang komunidad ug sa halapad nga katilingban. Kini usab nagpakita sa ilang mga kalihukan isip tubag sa gumunhap mahitungod sa pagbag-o sa klima niadtong Marso ug Septyembre 2019, isip pakigtambayayong uban sa pangkalibutanong pagpakigbisog alang sa klima, diin ilang gipa-ambit ang ilang kulturanhong pamatasan ug mga naandang kalihukan nga nakatabang sa pagpakunhod sa mga gumunhap nga dala sa pagbag-o sa klima.

Ang bidyu nga nag-ulohan “What is climate action really about?” nagpakita sa ilang dapitnong panglantaw ug kulturanhong pagkakinsa isip mga katawhan nga nagbansay sa malangkubong paglambigitay sa tanang kabuhatan, ug ang mga damgo alang sa klimamhong kaangayan.

Ilang gitino ang pakig bisog alang sa klima niining lima ka puntos:

  1. Kaangayan alang sa mga yanong katawhan ug mga kabatan-onan
  2. Pagsulti nga adunay integridad
  3. Paghatag bili sa kahilum, pamalandong ug pag-ampo aron sa paglig-on sa ilang pagtoo ug paglaum
  4. Ang “Indigenous Peoples” makalahutay sa ilang kultura ug pagkakinsa
  5. Ang kinabag-ang katilingban mosabot sa tahas sa mga “indigenous communities” ug maka-amgo sa pagkalambigitay sa atong kinabuhi

Ang APC mapadayunong mosalmot sa mga kalihukan isip tubag sa mga problema mahitungod sa pagbag-o sa klima bisan pa man niining panahon sa pandemiya pinaagi sa agroforestry ug malahutayong pagpanguma. Kini gi-abagan sa Ecojesuit global ecology network ug River above Asia Oceania Ecclesial Network (RAOEN) nga nahimong taytayan sa pagpa-abot sa mensahe ngadto sa rehiyon ug sa tibuok kalibutan.

Kini nga vidyu matan-aw nga adunay Spanish subtitles.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe to the APC newsletter